PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.
w Opocznie   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
    Opocznie ul. Przemysłowa 5C, 26-300 Opoczno;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań zakładu
 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
   27 kwietnia 2016 r, oraz:
- Kodeksu Spółek Handlowych,
- Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Prawa Energetycznego.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
    danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
    przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
    przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
    profilowania.