Pomiń łącza nawigacjiStrona główna > Firma > Historia firmy

Historia Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.
w OpocznieOd 1980 r. ciepłownia funkcjonowała w strukturach Zespołu Zakładów Płytek Ceramicznych.
Produkcja ciepła odbywała się w trzech kotłach WR-10 i jednym WR-5 o łącznej mocy 40,7 MW. Przyjęcie do eksploatacji sieci cieplnej napowietrznej o średnicy 350 mm nastąpiło w 1981 roku. Następne odcinki sieci cieplnej kanałowej powstawały w trakcie budowy bloków zakładowych.

W 1988 r. zapadła decyzja o rozbudowie kotłowni. Inwestycja realizowana była przez Gminę Opoczno. W 1996 r następuje rozruch kotła narzutowego WRm-23.
W grudniu 2000 r Gmina Opoczno kupiła majątek ciepłowni od OPOCZNO S.A i utworzyła Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością wnosząc aportem do Spółki sieci, węzły i kotły.
W listopadzie 2002 r nastąpiła sprzedaż 100 % udziałów Spółki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Opocznie.

Następnie podjęta zostaje decyzja o likwidacji Spółki i prowadzeniu działalności ciepłowniczej
w strukturach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Opocznie.
W tym czasie zmodernizowano stacje uzdatniania wody. Uzdatnianie odbywa się w sposób automatyczny i bezobsługowy.

W lutym 2011 r Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej wyraziło zgodę na wyodrębnienie
ze swoich struktur majątku ciepłowniczego, na bazie którego powstała Spółka pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26.08.2011 r.
Kapitał zakładowy wynosi 5 005 000 zł. Kapitał zapasowy wynosi 15 573 699,94 zł.

ZEC Sp. z o.o. prowadzi działalność podstawową w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji wody grzewczej oraz wody użytkowej. Na prowadzenie powyższych działalności ZEC Sp. z o.o. posiada koncesje do 31 grudnia 2026 r.

Źródło ciepła wyposażone jest w następujące kotły:
- WR- 5 (moc-6,98 MW) 1 szt.
- WR-10 (moc-14,90 MW) 3 szt.
- WRm-17 (moc-20,19 MW) 1 szt.
o łącznej mocy cieplnej 71,87 MW.

Wyprodukowane ciepło jest przesyłane siecią cieplną, w której nośnikiem jest woda o parametrach 114/57 °C.

W roku 2012 przystąpiono do realizacji I etapu zadań inwestycyjnych mających na celu obniżenie kosztów wytwarzania oraz ograniczenie strat przesyłu energii cieplnej:
- renowacja sieci napowietrznej o średnicy 350 mm i długości 1280 metrów o wartości inwestycji
  535 000 zł (netto).

Wykonawca: EUTHERM Sp. z o. o. z Chotomowa.
Podwykonawca: INTERBUD Sp. z o. o. z Opoczna.

W roku 2014 dokonano „Modernizacji instalacji odpylania spalin kotłów WR-5/K1 i WR-10/K2". Wartość zadania wyniosła 852 400 zł.
 
Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 805 000 zł.

Wykonawca: Instal-Filter S.A. Kościan.

W roku 2015 będzie realizowane zadanie - „Modernizacja układu pompowego”.

Zadanie dofinansowane będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 620 000 zł.

Wykonawca : Elektrotermex Ostrołęka.